Aanpak leerstoornissen

Uitgangspunten
Veel leerlingen komen in het VTI terecht omdat zij het niet zo gemakkelijk hebben met taal. 'Lezen' is vaak een probleem. Daarom nemen we op gebied van taal maatregelen die alle leerlingen ten goede komen: bijvoorbeeld:
- leerstof wordt zo weinig mogelijk gedicteerd
- spellingsfouten tellen niet mee buiten de taalvakken
- cursusmateriaal wordt duidelijk gestructureerd
- toetsvragen worden voorgelezen
enz.
 
Omdat 'goed kunnen LEZEN ' heel nauw samenhangt met 'goed kunnen LEREN', willen we daaraan iets doen: het VTI wil zijn leerlingen op een hoger niveau tillen voor technisch en begrijpend lezen.
 
Concrete werking
 1. In het begin van het schooljaar worden alle nieuwe leerlingen getest, zowel op gebied van leesvaardigheid (begrijpend lezen) als op gebied van spelling (woorddictee)
 2. Op basis van deze tests wordt er nagegaan welke leerlingen in aanmerking komen voor extra remediëring. We stellen die remediëring voor aan de ouders.
 3. In de loop van het schooljaar worden remediërende oefeningen gegeven voor:
  - de leerlingen van 1B: tijdens de lessen Nederlands
  - de leerlingen van 1A: tijdens de middagpauze
 4. Op het einde van het schooljaar wordt er een nieuwe toets afgenomen om de vorderingen na te gaan. Aan de hand daarvan wordt bepaald:
  - of de hulp wordt voortgezet
  - of er extra maatregelen worden getroffen (bijv. begeleidingscontract)
Begeleidingscontract
Soms heeft een leerling een specifieke stoornis zoals dyslexie. In dat geval kan die leerling rekenen op extra ondersteuning. Er is wel een officieel attest met de diagnose vereist.
Als de stoornis een ernstige belemmering vormt, kan de klassenraad bepaalde maatregelen voorstellen. Er wordt dan een gepersonaliseerd begeleidingscontract voorgesteld. Daarin staan o.a. de concrete afspraken opgesomd. Al naargelang de problematiek kan het bijvoorbeeld gaan om:
- vrijstelling van klassikale voorleesbeurten
- extra controle door de leerkracht bij mondeling opgegeven vragen
- toestemming om het huiswerk op de PC te maken
- ter beschikking stellen van kopieën van bordplannen
- teksten op voorhand meegeven
enz.