Aanpak leerstoornissen

Uitgangspunt
Veel leerlingen komen in het VTI terecht omdat zij het niet zo gemakkelijk hebben met taal. ‘Lezen’ is vaak een probleem. Daarom nemen we op gebied van taal maatregelen die alle leerlingen ten goede komen, bijvoorbeeld:

  • leerstof wordt zo weinig mogelijk gedicteerd
  • spellingsfouten tellen niet mee buiten de taalvakken
  • cursusmateriaal wordt duidelijk gestructureerd
  • er is een herkenbare lay-out van toetsen en proefwerken
  • in de eerste graad worden toetsvragen voorgelezen

Omdat ‘goed kunnen LEZEN ‘ heel nauw samenhangt met ‘goed kunnen LEREN’, willen we daaraan iets doen: het VTI wil zijn leerlingen op een hoger leesniveau tillen.

Screening en remediëring
Alle leerlingen van het eerste jaar leggen een screeningstest af voor spelling en voor begrijpend lezen.
Wie bij een eerste test uitvalt, kan extra remediëringsoefeningen maken tijdens de loop van het schooljaar. Dat gebeurt in de Muiswerkklas (“de gezelligste klas van de school”).
De resultaten worden getoetst op het einde van het schooljaar. Wie dan nog uitvalt, heeft sowieso recht op extra ondersteuning.

Begeleidingscontract
Soms heeft een leerling een specifieke stoornis, zoals dyslexie. In dat geval kan die leerling rekenen op extra ondersteuning.
Als de stoornis een ernstige belemmering vormt, wordt een gepersonaliseerd begeleidingscontract voorgesteld. Daarin staan concrete afspraken om de leerling te ondersteunen.
Voor het nemen van geschikte maatregelen is een constructieve samenwerking tussen verschillende partners onmisbaar. Hierbij denken we aan ouders, de leerling, de leerkrachten en het CLB.

Taalzorgteam
Het taalbeleid wordt gecoördineerd door het Taalzorgteam.

Meer info