Welbevinden

Elke leerling moet zich goed in zijn vel voelen om behoorlijk voor school te kunnen presteren.
We menen dat een ordelijk en sereen schoolklimaat daartoe kunnen bijdragen.
Maar uiteraard willen we oog en oor hebben voor ‘de mens’ achter elke leerling.

Klastitularis
De klastitularis is de leerkracht die specifiek zorgt draagt voor het welbevinden van de leerlingen van zijn/haar klas. In functie daarvan bouwt de klastitularis een persoonlijke band op met zijn/haar leerlingen. Meer nog dan de andere vakleerkrachten zal de klastitularis aandacht opbrengen voor de totale persoon van de leerling.

Leerlingenbegeleiders
Bepaalde noden van leerlingen overstijgen de mogelijkheden van de klastitularis of vinden hun oorsprong buiten de school. In dat geval nemen de leerlingenbegeleiders deze zorgtaak op zich.
Via gesprekken en persoonlijke begeleiding zullen zij zich een beeld proberen te vormen van de problematiek. Al naargelang de omstandigheden zullen de leerlingenbegeleiders een gepast begeleidingsvoorstel uitwerken. In de meeste gevallen – en zeker als het om een ernstig probleem gaat – wordt de schooldirectie betrokken.
Vaak gebeurt de begeleiding in samenspraak met het CLB.

CLB
Nagenoeg elke dag zijn de CLB-medewerkers op school aanwezig om gesprekken te voeren met leerlingen. Het kan dan gaan om vragen rond studiekeuze of leermethodes, maar even goed om problemen van sociale of medische aard.
Leerlingen hoeven niet te wachten tot ze worden uitgenodigd door het CLB; zij kunnen zelf een gesprek aanvragen.

Elke week is er nauw overleg tussen de leerlingenbegeleiders, de schooldirectie en de onthaalmedewerker van het CLB. Op die manier kunnen de problemen zeer snel aangepakt worden.
Bij een ernstige problematiek is soms doorverwijzing naar een externe hulpverlener nodig. In dat geval wordt het CLB ingeschakeld om de leerling naar een geschikte instantie te kunnen doorverwijzen.

Het VTI werkt samen met het CLB van Vorselaar (014/50 74 00).